Logo

Vad kan Internationella Vuxna Vänner göra?

VUXNA VÄNNER

Internationella Vuxna Vänner är en plattform för nyanlända vuxna som kommer till Jönköpings och Kronobergs län. Vi hjälper till att skapa sociala mötesplatser för att möjliggöra en lättare väg in i Sverige och för snabbare integrering.

Lyckade projekt för Vuxna Vänner

Tack vare ovärderligt stöd från människor som bidrar med både pengar och engagemang kan Internationella Vänner möjliggöra flera olika projekt för Vuxna Vänner. 

Vill du komma i kontakt med oss för att skapa projekt med utsatta vuxna?

On Track

On Track är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som drivs av Internationella vänner genom projektledarna Sofia Elmgren och Julia Sandwall.

Projektet kommer att skräddarsy digitala introduktionsutbildningar, så att unga vuxna 19-25 år, utan högre pedagogisk utbildning, ges rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag inom förskola, grundskola och föreningsliv.

On Track innebär också att skola och föreningsliv ska kunna kvalitetssäkra sina uppdrag.

Samverkansparter i projektet är bland annat IFK Värnamo, Värnamo kommun, Attention, RF Sisu, Horda och Rydaholms skolor.

 

Vill du komma i kontakt med On Track?

Kreativa vänner

För unga som är arbetslösa länge är risken för försämrad psykisk hälsa överhängande. Arbetssökandet kan bli en ångestladdad sysselsättning och ha stor påverkan på individens mående. Den stora delen av insatser som vänder sig till målgruppen fokuserar på praktiska färdigheter och sällan på det faktiska måendet.
Projektet Kreativa Vänner syftar till att förbättra unga arbetssökandes möjligheter att komma ut i arbete genom att främja deras psykiska hälsa. Det här ska ske genom att erbjuda målgruppen pauser i tillvaron där de ges möjlighet att uttrycka sig själva och delta i ett sammanhang som inte är prestationsbaserat. Arbetet leds av processledare som utbildas i metoden SKAPA och därefter håller i kurser för deltagarna. Vid kurstillfällena får de arbetslösa unga möjlighet att uttrycka sig kreativt – bland annat med hjälp av måleri och skulptur och vara med på studiebesök till kulturinstitutioner i länet.
Projektet resulterar i en metodhandbok och en plan för överföring till deltagande kommuner som vid ett lyckat resultat ska implementera metoden i den egna verksamheten.


Vill du komma i kontakt med Kreativa vänner?

För att underlätta integration i Jönköpings och Kronobergs län har vi under årens lopp skapat flera olika aktiviteter.
Dessa varierar över tid och beror på antalet nyanlända, men uppskattade aktiviteter är:

Studiebesök

Sociala mötesplatser

Språkcafé

Vänaftnar

Familjeaktiviteter

TIA-insatser

Internationella Vänner har lång erfarenhet av att med bidrag ifrån Länsstyrelsen skapa tidiga insatser för asylsökande, så kallade TIA-insatser.

Agenda 2030

I Agenda 2030, de globala målen för FN, finns flera poster som inkluderar hållbarhet. Inflyttning till städer och samhällen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Internationella Vänner föreläser och informerar gärna om vikten av hållbara och jämlika samhällen. Företag som satsar på jämlikhet avseende kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och ålder blir mer lönsamma.

Relaterade artiklar: Internationella Vänner & Gobala målen »

Är du nyanländ vuxen som gärna vill komma i kontakt med svenska samhället? Kontakta oss gärna. 

Vill du stödja vår verksamhet för Vuxna Vänner?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: